Tư vấn trong xây dựng

Bản vẽ hoàn công tiếng anh là gì? 3 loại bản vẽ Xây dựng

Bản vẽ hoàn công tiếng anh là gì

As-constructed drawing (as-built drawing)

bản vẽ hiện trạng xây dựng

bản vẽ hoàn công

Bản vẽ hoàn công
1. Classified according to acceptance phase – Phân loại theo giai đoạn nghiệm thu

– As-built drawings for acceptance test of each work, each part of construction, each phase of execution.
– Bản vẽ hoàn công khi nghiệm thu từng công việc, bộ phận công trình, từng giai đoạn, từng hạng mục công trình;

– As-built drawing for final acceptance test (is a part of as-built document)
Bản vẽ hoàn công khi nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng (là tập hợp của hồ sơ hoàn công).

2. As-built document maker – Đơn vị lập hồ sơ hoàn công

The construction contractor is responsible for making the as-built drawing for parts of construction and the whole construction
Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm lập bản vẽ hoàn công bộ phận công trình xây dựng và công trình xây dựng.

Thiết kế cơ sở

Thiết kế cơ sở là thiết kế được lập trong Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng trên cơ sở phương án thiết kế được lựa chọn, thể hiện được các thông số kỹ thuật chủ yếu phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng, là căn cứ để triển khai các bước thiết kế tiếp theo.

Thiết kế kỹ thuật

Thiết kế kỹ thuật là thiết kế cụ thể hóa thiết kế cơ sở sau khi dự án đầu tư xây dựng công trình được phê duyệt nhằm thể hiện đầy đủ các giải pháp, thông số kỹ thuật và vật liệu sử dụng phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng,  cơ sở để triển khai thiết kế bản vẽ thi công.

Thiết kế thi công

Thiết kế bản vẽ thi công là thiết kế thể hiện đầy đủ các thông số kỹ thuật, vật liệu sử dụng và chi tiết cấu tạo phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng, bảo đảm đủ điều kiện để triển khai thi công xây dựng công trình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển lên trên